Home Adatkezelés

 
Adatvédelem, Adatkezelés
 

A 799.hu adatvédelmi és -kezelési elvei, gyakorlata

A 799.hu üzemeltetői ezúton tesszük közzé adatvédelmi és -kezelési elveket tartalmazó nyilatkozatunkat, melyet magunkra nézve kötelező erővel ismerünk el.

A nyilatkozat célja, hogy szolgáltatásaink minden területén minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy alapvető jogait tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). A 799.hu kijelenti, hogy a látogatók személyes adatait a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak, követelményeknek maximális mértékben megfelelő módon kezeli. Kiemelt fontosságú célunk a 799.hu látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeihez való hozzájárulás.

Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2.§ 1. pont alapján), ezért jelen nyilatkozat kizárólag természetes személyek a személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

Fogalom-meghatározások a jelen nyilatkozat alkalmazása során:

a) személyes adat
a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: "látogató", "ügyfél") kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a látogatóra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata a látogatóval helyreállítható;
b) különleges adat:
a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok;
c) adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele, tárolása, feldolgozása, törlése és bármilyen hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt). Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
d) adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
e) adattovábbítás:
valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára;
f) nyilvánosságra hozatal:
valamely adat hozzáférhetővé tétele bárki számára;
g) adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bíz meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;
h) adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
i) adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

A személyes adatok gyűjtéséről, kezeléséről

Személyes adat akkor kezelhető:

1. ahhoz az érintett hozzájárul vagy

2. azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adatlefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a Szolgáltatót, törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet, az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a céljának. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A látogató az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja.

A 799.hu semmilyen körülmények között nem gyűjt faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkozó adatokat.

Az egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció során elemi demográfiai adatokat (kor, nem, végzettség, foglalkozás, családi állapot, lakóhely) is kérhetünk látogatóinktól. Ezeket az adatokat egyrészről elemzési célokra, másrészről szolgáltatásaink minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá, a látogatóink igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásának elősegítésére használjuk fel, harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki azokat.

A 799.hu automatikusan gyűjt információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról. Ezen összesített statisztikai adatok kizárólag összevontan - egyénileg nem - kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. Az összesített adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, szolgáltatásunk igény szerinti fejlesztéséhez. Az összesített statisztikai információkat a 799.hu nyilvánosságra hozhatja.

A 799.hu alapvető elvének tartja, hogy minden esetben, amikor személyes adatokat kér látogatóitól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Amennyiben a 799.hu egyes oldalain regisztrációra kérjük látogatóinkat, minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük "kötelező" jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció nem sikeres, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet, ezenkívül előfordulhat, hogy a látogató nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.

A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat kifejezett felhatalmazás hiányában nem adjuk tovább harmadik fél számára. Az adatokat csak abban az esetben továbbítjuk, valamint a különböző adatkezeléseket akkor kapcsoljuk össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Az adatkezelés során egyértelmű tájékoztatást teszünk közzé arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - megfelelő szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

Az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha a látogató ahhoz hozzájárult és törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését, a teljes adatbázis felszámolását a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni.

A 799.hu biztosítja, hogy a látogatók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetőségek biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a rendelkezésünkre bocsátották.

Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a rögzített szabályokat minden esetben betartjuk, tevékenységünkről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatjuk.

A 799.hu gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelnek.

 

Domain kereső

Domain Név :
Összes ellenörzése
.hu .eu .com
.net .org .info

Kérdezzen Online!

Weboldal költöztetés

TransferHa nincs megelégedve jelenlegi szolgáltatójával, költöztesse weboldalát hozzánk. Az ezzel járó technikai nehézségekkel ne törődjön, azt mi megoldjuk... :)

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval
 

Plesk adminisztrációs felület

799.hu - Parallels PleskA Parallels Plesk világszerte több mint 200.000 szervert, 6 millió domaint és 10 millió postafiókot szolgál ki.
Ezek a számok minket meggyõztek... és Önt?

Céginformáció

Intellisys Kft
2112 Veresegyház, Cserje u. 9
Cégj: 01-09-279985
Tel:  +36-30-860-4201